Obchodní podmínky

Ecomineral, s.r.o.
Autorizovaný prodejce výrobků Kerakoll pro ČR
Teplárenská 601/7 , 108 00 Praha 10
Tel. +420 725 890 618
Email info@ecomineral.cz
Web www.ecomineral.cz

IČ: 24199095     DIČ: CZ24199095

pro prodej zboží v obchodních prostorách Ecomineral, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ či „OP“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti mezi
prodávajícím a kupujícím.

1. Před uzavřením smlouvy se má kupující možnost seznámit podrobně s prodávajícím nabízeným zbožím. Popisy anebo obrázky produktů Kerakoll Spa či jiného zboží prodávajícího v brožurách, katalozích, cenících nebo podobných dokumentech zobrazené na webových stránkách Ecomineral, s.r.o. jsou pouze přibližnou ilustrací.

2. Technické vlastnosti a vlastnosti výrobků jsou uvedeny v technických listech Kerakoll Spa, se kterými prodávající zájemce o koupi před uzavřením smlouvy na požádání seznámí. Kupujícímu jsou vždy při zakoupení výrobku Kerakoll předány potřebné informace o vlastnostech produktu a instrukce ohledně způsobu/ postupu jeho užití/aplikace/instalace/ údržbě.

3. Prodávající neodpovídá za rozhodnutí kupujícího pro případ, že kupující si z nabídky prodávajícího vybere a zakoupí pro kupujícího nevhodné či neupotřebitelné zboží. Výrobce ani prodejce neodpovídají za nesprávné užití/ instalaci/ aplikaci dodaného zboží a nerespektování předaných informací a instrukcí.

4. Kupní smlouva je uzavírána buď ústně, či v písemné formě. V případě písemné objednávky se má smlouva za uzavřenou písemnou akceptací objednávky ze strany prodávajícího. Ve smlouvě se určí specifikace a množství předmětného zboží, jeho cena a termín a způsob úhrady, dodací lhůta a místo předání zakupovaného zboží kupujícímu, či jím vybranému dopravci.

5. Je-li sjednána úhrada zálohy, není prodávající povinen započít s plněním smlouvy do doby úhrady sjednané zálohy. Dodací lhůta začíná běžet ode dne následujícího po úhradě zálohy na kupní cenu. Záloha může být stanovena do 100% kupní ceny. Pro případ prodlení s úhradou zálohy či konečné kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

6. Pokud není písemně výslovně uvedeno jinak, dodací lhůta je považována za orientační. Pokud však n prodávající zboží nedodá do 60 pracovních dnů po stanovené lhůtě, může kupující od smlouvy písemně odstoupit a vzniká mu nárok na vrácení uhrazené zálohy do 5 pracovních dní od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na účet určený kupujícím v předmětném odstoupení. Kupní smlouva se odstoupením ruší s účinky od počátku.

7. Odpovědnost za zboží přechází na kujícího jeho převzetím od prodávajícího. Za převzetí od prodávajícího se považuje i převzetí kupujícím určeným dopravcem či jinou třetí osobou ze skladu prodávajícího. Povinností kupujícího/ jím určeného přepravce či třetí osoby, je během převzetí / nakládky zkontrolovat, množství zboží, neporušenost jeho obalů, zda je zboží nepoškozené a zda předávané položky co do druhu a množství odpovídají těm, které jsou uvedeny v přepravním/ výdejním dokladu. Pojištění přepravy zboží je věcí kupujícího. Vadné či viditelně poškozené zboží není kupující povinen převzít. V případě zjištění chybějícího zboží při předání, se učiní jeho soupis a prodávající zajistí dodání chybějícího či náhradního zboží za vadné, a tedy důvodně nepřevzaté zboží v náhradní lhůtě. V případě nedodání chybějícího zboží ani do 90 pracovních dní od provedení soupisu chybějícího/ vadného zboží, jsou účastníci oprávněni od kupní smlouvy v rozsahu nepředaného zboží odstoupit s účinky od počátku a prodávající je povinen vrátit kupujícímu případně zálohově uhrazenou cenu nepředaného zboží.

8. Prodávající neodpovídá za nemožnost řádného či včasného splnění dodávky zboží vz důvodu zásahu vyšší moci, za kterou se považuje zejména válečný konflikt, stávky, šíření pandemie, výpadky dodávek materiálů pro výrobu zboží a zboží z důvodů regionálních konfliktů, nepředvídatelné výkyvy cen materiálů a kurzů dotčených měn.

9. Prodávající odpovídá za jakost a vady zboží řádně uplatněné v záruční lhůtě v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a těmito obchodními podmínkami. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s návodem na užívání a ošetřování zboží, nebo zanedbáním péče o zboží. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací přeneseny na kupujícího.

10. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami GDPR, které jsou dostupné na www stránkách prodávajícího a v jeho obchodních prostorách.

11. Práva a povinnosti odchylná od úpravy obchodních podmínek je možné sjednat v přímo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

12. Kupní smlouva a obchodní podmínky nahrazují jakákoliv jiná předchozí ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, která byla mezi smluvními stranami učiněna v souvislosti s koupí zboží.

13. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14. Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem

1. V případě, že je kupujícím současně spotřebitelem se smluvního vztah vzniklý na základě kupní smlouvy uzavřené spotřebitelem se společností Ecomineral s.r.o. řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele a těmito
podmínkami.

2. Spotřebitel poskytne prodávajícímu své osobní údaje v nezbytném rozsahu, je-li toto třeba pro řádné plnění smluvních závazků prodávajícího, zejména pro vystavení řádného daňového dokladu, zaslání informace o možnosti vyzvednutí zakoupeného zboží, pro účely doručení zakupovaného zboří na místo určené spotřebitelem apod. Spotřebitel se v takovém případě před poskytnutím osobních údajů je povinen seznámit se zásadami GDPR, které jsou dostupné na www stránkách prodávajícího a v obchodních prostorách prodávajícího.

3. Pro uplatnění práv z vadného zboží – reklamaci je spotřebitel povinen předložit v obchodním místě prodávajícího doklad o nákupu reklamovaného zboží a spolu sním i reklamované zboží pro posouzení oprávněnosti reklamace, to vše v zákonem stanovené záruční lhůtě 24 měsíců.

4. Prodávající neodpovídá za znehodnocení či poškození zboží způsobené po předání kupujícím či dopravcem určeným kupujícím.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Dne 21.06. 2023.

Ke stažení / náhledu